Selecteer een pagina

LOFF ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan LOFF Advocaten B.V. (“LOFF”) worden verstrekt alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei betrokken zijn bij de dienstverlening door LOFF, en zijn daartoe aan te merken als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.
 3. Alle opdrachten respectievelijk het verrichten van andere dienstverlening worden geacht uitsluitend aan LOFF te zijn gegeven respectievelijk met LOFF te zijn aangegaan en door LOFF te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door LOFF aan de opdrachtgever. De onderhavige bepaling is naar analogie van toepassing indien de werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

HONORARIUM ° VOORSCHOT ° BETALINGSTERMIJN

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak.
 2. LOFF kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. De voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. LOFF is niet gehouden werkzaamheden te verrichten indien een voorschotfactuur niet betaald is. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
 3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 10% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 75,-.
 4. In het geval een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is LOFF gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen. LOFF is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting ofwel beëindiging van de werkzaamheden.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van LOFF en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot LOFF de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door LOFF afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het hierna bepaalde.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000,-.
 3. De in artikel 8 en 9 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval LOFF aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 4. LOFF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt LOFF om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart LOFF voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

VRIJWARING

 1. De opdrachtgever vrijwaart LOFF en de aan LOFF verbonden personen tegen alle aanspraken van derde en de door LOFF in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door LOFF voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door LOFF gemaakte beroepsfout.

COMMUNICATIE

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat LOFF bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. LOFF is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten.
 2. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

COMPLIANCE

 1. LOFF is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), onder meer verplicht (i) de identiteit vast te stellen van haar opdrachtgevers en van hun uiteindelijke belanghebbende(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden respectievelijk in het kader hiervan gegevens en inlichtingen te verstrekken, zonder de opdrachtgever hierover te informeren.
 2. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien o.a. bij iedere nieuwe dienstverlening aan LOFF alle feiten en omstandigheden te melden alsmede alle informatie te verstrekken welke relevant zijn voor de toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntenonderzoek, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende de relatie tussen opdrachtgever en LOFF voordoen daaronder begrepen.
 3. LOFF is bevoegd de kosten van het in voorgaande artikelen bedoelde cliëntenonderzoek door te belasten.
 4. LOFF verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met haar Privacyverklaring te raadplegen op www.loffadvocaten.nl.
 5. Op de dienstverlening van LOFF is de Kantoorklachten regeling LOFF Advocaten B.V. van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via www.loffadvocaten.nl.

TOEPASSELIJK RECHT ° GESCHILLEN

 1. Op de rechtsverhouding tussen LOFF en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  21. Behoudens voor zover anders bepaald in de regelingen vermeld in artikel 18 en 19, worden eventuele geschillen uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.